Wijk bij Duurstede, 24 juli 2021. Via een memo van het college, gedateerd op 8 juni, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het aantrekken van een lening voor het vervangen van één hockeyveld bij hv Dorsteti op sportpark Mariënhoeve. Het betreft een lening van 550.000 euro voor een waterveld en een extra half zandveld. Het zandveld kan ook voor andere doeleinden en sporten worden gebruikt.

Volledig waterveld

Speelde de hockeyvereniging in het verleden nog op zand ingestrooide velden, na de verhuizing naar de huidige locatie werden dit twee zgn. semi watervelden. Nu één veld na 11 jaar aan vervanging toe is heeft de vereniging in overleg met Stichting Wijksport (SWS) besloten hier de duurste variant, namelijk een waterveld aan te laten leggen. De werkzaamheden zijn reeds weken geleden begonnen en de omgeving werd voorbereid voor het nieuw aan te leggen veld. Bij de start van het nieuwe seizoen na de vakantie zou het veld gereed moeten zijn.

Kosten

De kosten voor vervanging van de toplaag van het hockeyveld bedragen € 200.000, gefinancierd met een lening voor 12 jaar tegen een rentepercentage van 0,23%. De vervanging van de fundering om het geschikt te maken voor een waterveld, kost € 350.000; eveneens gefinancierd met een lening, looptijd 25 jaar, tegen een rentepercentage van 0,66%. Overigens is niet duidelijk welk rentepercentage er moet worden betaald. In de besluitenlijst van het college wordt gesproken over 0,25% en in het memo naar de gemeenteraad wordt gemeld dat het om 0,66% gaat. De technische levensduur van een toplaag is gemiddeld 12 jaar. De gemeente leent dit bedrag van de Nederlandse Waterschapsbank, financieel aantrekkelijker omdat stichtingen een hogere rente betalen. Deze lening wordt één op één doorgezet aan Stichting Wijksport en wordt verrekend met de exploitatiebijdrage aan Stichting Wijksport.

Waarom een volledig waterveld?

Omdat de gemeente geen antwoord kon geven op de vraag waarom er een volledig waterveld en geen goedkoper semi-water (waarvoor geen nieuwe fundering nodig is) of zand ingestrooid veld wordt aangelegd werd deze vraag aan de vereniging gesteld. In het antwoord van de vereniging is te lezen: ‘De sportieve ambitie is om teams in de 1e klasse te laten hockeyen. Onze vereniging heeft van Stichting Wijksport een prachtig clubhuis en 2 semi-watervelden in bruikleen. Na 11 jaar bleek een van de velden niet meer te voldoen aan de veiligheidseisen en was er de wens om over een extra half hockeyveld te beschikken. Samen met Stichting Wijksport is een programma van wensen en eisen opgesteld, waarbij duurzaamheid, veiligheid en spelplezier een belangrijk uitgangspunt waren. Ook speelde ook de sportieve ambitie een rol. Op basis daarvan is de keuze op een waterveld en een half zandveld gevallen. Een waterveld is weliswaar duurder dan de andere types, maar maakt hockey leuker. Doordat de bal meer stuitert zijn nieuwe technieken en 3D-spel mogelijk, en het spel wordt veel sneller. Ten slotte is het waterveld duurzamer, omdat de onderlaag veel langer meegaat. Het zandveld is bedoeld als trainings-/extra veld waarop eventueel ook andere sporten kunnen worden gedaan. Ook kunnen de kinderen daar bezig zijn terwijl de ouders aan het hockeyen zijn. De investering wordt volledig door hockeyvereniging Dorsteti gedragen. Dankzij de gemeente, die een voordelige financiering heeft geregeld, en omdat het onderhoud van de velden door vrijwilligers wordt geregeld, nemen de totale lasten voor de velden niet toe en is geen contributieverhoging noodzakelijk’.

Financiële positie Stichting Wijksport

Recent is er een bestuurlijk gesprek vanuit de gemeente met SWS geïnitieerd over de jaarstukken (financieel en inhoudelijk) van 2020. Uit deze stukken blijkt dat corona een forse impact heeft gehad op de financiële huishouding. Het resultaat over 2020 is - € 226.140. Dit is € 151.292 lager dan begroot en € 93.574 lager dan 2019. SWS ontving € 166.000 minder inkomsten. Er was een scherpe afname in ‘losse verhuur’ aan sportbonden en verhuur aan sportaanbieders. Ook in 2021 blijft de coronacrisis SWS en de sportaanbieders raken. SWS blijft gebruik maken van de TVS-regeling, zodat sportaanbieders gecompenseerd worden voor de huurkosten. Daarnaast is er een lokale subsidieregeling opgesteld voor het behouden en werven van leden voor de sportaanbieders. Dit wordt bekostigd uit de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de gevolgen van de coronacrisis.

Lees hier meer over de lokale kunstgrasvelden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha